Branża drogowa

+48 662 157 094

Środowisko

+48 509 117 153

Poczta

ekodrog@op.pl 

PROJEKTOWANIE

ŚRODOWISKO

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych dla Urzędu Miejskiego w Ropczycach”. Inwestor: Urząd Miejski w Ropczycach.
Przebudowa ul. ks. Stanisława Skorodeckiego od skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową od km 0+000,00 do km ok. 2+234,00 w miejscowości Ropczyce. Inwestor: Gmina Ropczyce.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1360R - ul. Leśna od km 0+880,00 do km 2+059,25 w miejscowości Ropczyce. Inwestor: Gmina Ropczyce.
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 227R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno w km 4+740 - 5+824 w miejscowości Domatków”. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych Administracja Samorządowa w Kolbuszowej.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 0+016 do 1+261 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”. Inwestor: Zarząd dróg Powiatowych w Kolbuszowej.  

RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Koordynacja prac do Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobycie kruszywa z rzeki Wisły w celu udrożnienia trasy spływu wód średnio-wielkich poprzez pogłębienie trasy regulacyjnej i wyeliminowanie ryzyka powstawania zatorów lodowych a także przywrócenie szlaku żeglownego o parametrach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku Nr 72 poz. 695”. Inwestor: Mieczysław Szymaszek.
Koordynacja prac przy projekcie wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3200 L Zaporze – Radecznica – Stara Wieś" otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
Koordynacja prac przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Łabuńska - Przewale na odcinku Wólka Łabuńska - granica powiatu zamojskiego, w ramach projektu: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowie dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi klasy Z Nr 3200L Zaporze – Radecznica – Stara Wieś w km. 4+480 – 11+900 dł. odc. 7,4 km.
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Hrubieszowie obejmującej odcinki ulic o łącznej dł. 2,35 km, parkingi o łącznej powierzchni 1,2 ha, ścieżki do jazdy konnej łącznej dł. 2,76 km, ścieżki pieszo -rowerowe o łącznej dł. 2,1 km.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi klasy G Nr 3268L Wólka Łabuńska – Przewale na odcinku Wólka Łabuńska – granica powiatu zamojskiego.