Branża drogowa

+48 662 157 094

Środowisko

+48 509 117 153

Poczta

ekodrog@op.pl 

NADZORY, OBSŁUGA INWESTYCJI

ŚRODOWISKO

Nadzór przyrodniczy inwestycji, w zakresie: herpetofauny, ichtiologii, teriologii, botaniki, dendrologii, zoologii i batrachofauny i chiropterologii
Nadzór środowiskowy inwestycji
Kompensacje przyrodnicze
Waloryzacja siedlisk przyrodniczych
Doradztwo i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz kontraktowej pod kątem elementów ochrony środowiska
Opinie i ekspertyzy dendrologiczne
Opinie ornitologiczne
Analizy krajobrazowe
Pomoc i doradztwo w zakresie sporządzania i weryfikacji specjalistycznej dokumentacji kierowanej do organów ochrony środowiska.
Nadzór inspektora terenów zieleni obiektów i terenów znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków
Wygrodzenia dla płazów, zabezpieczenia zieleni i terenu inwestycji
Wnioski RDOŚ/GDOŚ i inne 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Kompleksowe nadzory w zakresie dróg (branża drogowa, mostowa, kubaturowa, instalacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, saperska, archeologiczna, geotechnicznej) 

BHP

Inspektor BHP
Szkolenia pracowników    

POZOSTAŁE

Nadzór archeologiczny
Nadzór saperski
Obsługa prawna inwestycji
Zdjęcia i filmy z drona
Remediacja

PROJEKTOWANIE

ŚRODOWISKO

Sporządzanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia
Sporządzanie Raportów Oddziaływania na środowisko
Analiza w zakresie ochrony przed hałasem
Inwentaryzacje przyrodnicze
Gospodarka odpadami

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 Kompleksowe projekty drogowe, projekty dróg ulic, parkingów

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Projekty zieleni
Inwentaryzacja zieleni 

OBSŁUGA POREALIZACYJNA

Monitoring po-realizacyjny inwestycji