Branża drogowa

+48 662 157 094

Środowisko

+48 509 117 153

Poczta

ekodrog@op.pl 

NADZORY PRZYRODNICZE ORAZ ŚRODOWISKOWE

Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk". Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SP. z o.o. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Małopolski.”. Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SP. z o.o. Budowa obwodnicy miejscowości Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa". Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Wykonawca: STRABAG SP. z o.o. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2,096 km od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi". Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SP. z o.o. Łącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin – Dębica na dz. nr ew. : obręb 7 Straszęcin. Inwestor: Zarząd Powiatu Dębickiego. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22” Inwestor: GDDKiA o/ Kraków. Wykonawca: Salini Impregilo. Gobio Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa –Sokołów Małopolski –Leżajsk” . Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wykonawca: Skanska S.A. Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19) realizowana w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 

1.   „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)” 2.   „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” Skanska S.A. Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wykonawca: Skanska S.A.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71 - etap I i III. Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wykonawca: Skanska S.A.

DROGI

Przebudowa drogi krajowej nr 4. Odc. Ropczyce –Klęczany Przebudowa drogi krajowej nr 4. Odc. Rzeszów – Łańcut Budowa płyty postojowej Rzeszów Jasionka Przebudowa drogi wojewódzkie 835 Łańcut - Kańczuga Budowa Autostrady A4 Dębica Rzeszów Rozbudowa węzła Warszawska – Wyzwolenia w Rzeszowie 

ARCHITEKTURA KRAIOBRAZU

Inwentaryzacja zieleni dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Iwierzyce Tuczarnia Nr 107408 R w km 0+000-0+990 w miejscowości Iwierzyce. Obejmująca zabytkową aleję jesionów wyniosłych i pozostałe drzewa - działka nr ewid. 1219/1 w miejscowości Iwierzyce. Inwestor: Gminą Iwierzyce. Nadzór inspektora terenów zieleni w ramach realizacji zadania pn. „Pielęgnacja drzew pomnikowych w miejscowości Lipiny, Parkosz”. Inwestor: Gminą Pilzno. Inwentaryzacja kolidującej zieleni na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Jaśle wraz z miejscami postojowymi – łącznik od ul. Staszica w ramach rozbudowy drogi publicznej. Nadzór terenów zieleni dla zadania „Renowacja Deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy Zdroju . Inwestor: Gmina Krynica Zdrój. Wycena wartości drewna przewidzianego do usunięcia w związku z budową Alei A.J. Paderewskiego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestor: Envicos. 

OPINIE ORNITOLOGICZE

Rozbudowa ulicy Marcina Filipa na odcinku od ulicy Morgowej do granicy Miasta Rzeszowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego". Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego. Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22” Inwestor: GDDKiA oddział Kraków. Wykonawca: Salini Impregilo. Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ul. Lipowej w Stalowej Woli”. Inwestor: PBI Infrastruktura S.A. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków od km 0+000,00 do km 0+397,42” w Stalowej Woli. Wykonawca: Intop Tarnobrzeg. Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Częściowe przykrycie potoku Przyrwa – III etap w ramach zadania inwestycyjnego –„Rozbudowa salonu samochodowego Mercedes – Benz wraz z niezbędną infrastrukturą”. Inwestor : Danuta Ryszard Czach Spółka z o.o. Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 19 na odcinku Jeżowe - Kamień od km 434+821,00 do km 436+500,00 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim na odcinku Jeżowe - Kamień" wraz z niezbędną infrastrukturą". Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SP. z o.o.